Sairaalatie 2 • 97700 Ranua
Puh. 040 5250439 • ranzooy(ä)gmail.com
Ajanvaraus
Verkkokauppa
 
 

HYVINVOINTIMAJAN SOPIMUSEHDOT


1. Jäsenyytesi malli selviää sopimuksen alkukappaleessa. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.

2. Hyvinointimaja Ranzo on käytettävissä erikseen määrätyin aukioloajoin. Kulkukortilla voit käydä salilla klo 5 - 23 välisenä aikana. Hyvinvointimajalta on poistuttava klo 23. mennessä. Jos sinut tavoitetaan salilta ko. ajan ulkopuolella, olet velvollinen luovuttamaan kulkuoikeutesi valvontaa suorittavalle henkilölle. Aukioloajan rikkomisesta tulee maksettavaksi 30€ rikemaksu Ranuan Peuralle välittömästi

3. Asiakas treenaa ja käyttää tiloja omalla vastuulla.

4. Alle kuukauden mittaisista sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosalimaksuja. Myöskään käyttämättä jättäminen ei oikeuta mihinkään hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Tietyissä erikoistapauksissa, kuten esim. pitkäaikaisen sairauden (yli kuukauden), raskauden tai armeijan johdosta voidaan määräaikainen jäsenyys purkaa. Em. tapauksissa on esitettävä kirjallinen todistus. Toistaiseksi voimassa olevan jäsenyyden voi myös irtisanoa milloin tahansa kalenterikuukauden irtisanomisajalla.

5. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenillle 2 kk ennen uuden hinnaston voimaan tulemista, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti.

6. Erikseen laskutetaan kulloinkin voimassa olevat laskutuksen lisäkulut, sekä toimistomaksut.

7. Kaikki irtisanoutumiset ja keskeytykset hoidetaan paikan päällä Hyvinvointimaja Ranzon asiakaspalvelussa sen aukioloaikojen puitteissa. Asiakas varaa mukaansa kohdassa 1. ja /tai 2. mainitun kirjallisen todistuksen. Irtisanoutuminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on läpikäyty ja hyväksytty. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanoutuminen vaan irtisanoutuminen tulee tehdä sopimuksen mukaisesti.

8. Hyvinvointimaja Ranzon jäsenellä on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää Hyvinvointimajan vieraskortti ja ilmoittautua asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun ollessa suljettuna vierailusta on sovittava etukäteen asiakaspalvelussa. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa salin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta ulkopuolisen henkilön ilman lupaa asiakaspalvelusta, peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu tuplana.

9. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti oikeuttaa kuntosalin käyttöön kulkukorttiaikoina. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa Hyvinvointimajalle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen avainkortin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava henkilökunnalle. Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu tuplana. Mikäli tilanne on huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.

10. Hyvinvointimaja Ranzo on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

11. Maksujen viivästymisestä on Hyvinvointimajalla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömästi.

12. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Hyvinvointimaja Ranzo Oy (y-tunnus 2912904-3) ja jäsen yksityishenkilönä.

13. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, sekä on nähtävissä Hyvinvointimaja Ranzolla pyydettäessä.

 
 

TIETOSUOJASELOSTE


Rekisterin ylläpitäjä:
Hyvinvointimaja Ranzo Oy Y-tunnus 2912904-3 Sairaalatie 2 97700 Ranua

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö:
Outi Leppänen ranzooy [ät] gmail.com puh. 040 525 0439

Henkilörekisterin nimi:
Hyvivointimaja Ranzo Oy pitää yllä asiakasrekisteri Tehden-palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on - Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. - Rekisteröidyn ja rekisterin ylläpitäjän välinen sopimussuhde.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen:
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi:
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista jos henkilötietoja ei enää tarvita näihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevia henkilötietojen käsittelyä jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden; käsittely on lain vastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, estämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyissä ja koneellisesti luettavissa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämisessä liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. Yhteydenoton voi suorittaa asiakaspalvelussa, sähköpostilla osoitteeseen ranzooy [ät] gmail.com tai kirjeitse Hyvinvointimaja Ranzo Oy, Lehtotie 2, 97700 Ranua

 
 

Copyright © 2022 | Malla | Webbinen.net