Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

Hyvinvointimaja Ranzo Oy
Y-tunnus 2912904-3
Sairaalatie 2, 97700 Ranua

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö:

Outi Leppänen ranzooy [ät] gmail.com
puh. 040 525 0439

Henkilörekisterin nimi:

Hyvivointimaja Ranzo Oy pitää yllä asiakasrekisteri Tehden-palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
  • Rekisteröidyn ja rekisterin ylläpitäjän välinen sopimussuhde.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen:

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esim. viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi:

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista jos henkilötietoja ei enää tarvita näihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevia henkilötietojen käsittelyä jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden; käsittely on lain vastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, estämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus:

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyissä ja koneellisesti luettavissa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot:

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämisessä liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. Yhteydenoton voi suorittaa asiakaspalvelussa, sähköpostilla osoitteeseen ranzooy [ät] gmail.com tai kirjeitse Hyvinvointimaja Ranzo Oy, Lehtotie 2, 97700 Ranua.